Information om ångerrätt

I tillägg till vid var tid gällande ”Allmänna villkor Privatleasing Carplus” gäller att leasetagare som är konsument och har ingått leasingavtal på carplus.se har rätt att frånträda leasingavtalet (ångerrätt) inom 14 dagar efter att leasetagaren tog emot fordonet. Om leasetagaren vill utöva ångerrätten ska leasetagaren meddela detta tydligt genom skriftligt meddelande till Car to Go Sweden AB, Box 2114, 431 02 Mölndal inom 14-dagarsperioden. Leasetagaren kan också välja att använda Konsumentverkets förtryckta standardformulär för utövande av ångerrätt, som finns tillgängligt på carplus.se samt här.

Om leasetagaren utövar ångerrätten ska fordonet återlämnas till den anläggning där leasetagaren tog emot fordonet, senast inom 14 dagar efter den dag då leasetagaren meddelade att denne vill utöva sin ångerrätt. Vad leasetagaren har betalat enligt leasingavtalet kommer återbetalas (efter eventuella avdrag enligt nedan) med samma betalningssätt som leasetagaren använt, senast inom 14 dagar från mottagandet av leasetagarens meddelande om att avtalet frånträds, under förutsättning att fordonet återlämnats. Om leasetagaren frånträder leasingavtalet kommer även eventuella tillägg till leasingavtalet, så som avtal om försäkring eller service, automatiskt återgå.

Leasetagaren är ansvarig för samtliga kostnader i samband med utövandet av ångerrätten och återlämnandet av fordonet. I enlighet med gällande lagstiftning ansvarar leasetagaren vidare för fordonets värdeminskning i den mån den beror på att leasetagaren hanterat fordonet i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. Detta innebär att anspråk kan riktas mot leasetagaren och att ett avdrag för värdeminskning kan ske vid återbetalning av vad som betalats, varvid körd sträcka samt skador, onormalt slitage, förändringar och kostnader för tvätt/rekonditionering etc. utöver vad som kan anses normalt vid en provkörning beaktas. För en personbil bedöms maximalt tre mils körning räcka för att prova fordonet.