Allmänna Villkor Carplus Privathyra Maj 2020

 

Villkor, avtal om Carplus Bilförsäkring

Denna information innehåller en sammanfattning av de försäkringsvillkor som gäller för en Carplus personbil i samarbete med Länsförsäkringar. Tänk på att det kan finnas aktsamhetskrav i de olika försäkringsmomenten i det fullständiga villkoret. För ytterligare information om bilförsäkringen besök www.lansforsakringar.se

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på egendom med upp till 300 miljoner kronor. Försäkringen gäller i samtliga EU- och EES-länder samt de länder som är anslutna till gröna kort-systemet.

Skydd vid personskador

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikskadelagen rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Den som drabbas får ersättning oavsett om han eller hon haft skuld till olyckan eller inte.

Både förare och passagerare har samma rätt till ersättning. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även fotgängare och cyklister som skadas av bil eller annat motorfordon får ersättning från bilens trafikförsäkring.

Skydd vid skador på saker

Om du krockar med en annan bil kan du få betalt från det andra fordonets trafikförsäkring för skador på saker som du transporterar i din bil. Men du måste kunna bevisa att det var den andre förarens fel. Om det var ditt fel att olyckan inträffade får du ingen ersättning, varken för skador på din bil eller på sakerna i bilen. Däremot betalar din trafikförsäkring skadorna på motpartens fordon eftersom trafikförsäkringen alltid ersätter skador som din bil orsakar på annans egendom. Det gäller även skador på till exempel staket eller lyktstolpar.

Självrisker. För trafikskada se försäkringsinformation.

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du det skydd som finns i trafikförsäkringen plus skydd för brand-, glas- och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada, allrisk och kris. Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din bil och sådan utrustning som anses normal. Det kan till exempel vara ljudanläggningar, bilbarnstolar och reservhjul. I vissa fall kan du även få ersättning för avmonterade fordonsdelar och utrustning som vinterhjul. När du leasar en Carplusbil, ingår även tilläggsförsäkringen MER som ger dig möjlighet att få en hyrbil om din egen bil går sönder. Halvförsäkringen ersätter inte personliga tillhörigheter eller annan egendom som finns i bilen. Sådana saker kan du istället få betalt för genom din hem- eller villahemförsäkring. Du hittar mer information i det fullständiga försäkringsvillkoret.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som ägare och huvudsaklig förare av bilen. Det betyder att du kan bli utan ersättning vid skada om du registrerar din bil på någon annan person.

Brand

Du får betalt för skador genom brand, åsknedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning. Om du använder motor- eller kupévärmare ska den vara godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt och du ska använda den enligt fabrikantens anvisningar. Om du inte följer aktsamhetskraven, kan du få en lägre ersättning eller ingen ersättning alls. Självrisken för brand är 1 800 kr.

Glas

Du får betalt för vind-, sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott. Självrisken för glasskador är 1 500 kronor. Om du väljer att reparera rutan istället för att byta den är självrisken 200 kronor. Du får inte ersättning för glasskador vid trafikolyckor eller skadegörelse, då behöver du en helförsäkring. Med tilläggsförsäkringen MER får du betalt för skadegörelse.

Stöld

Om din bil får inbrott eller blir stulen får du ersättning för detta. Villkoret är att den stulna bilen inte kommit tillrätta inom en månad efter din skriftliga skadeanmälan. Hittas din bil med skador eller om den skadats vid ett stöldförsök får du betalt också för sådana skador. Självrisken vid stöld och stöldskador är 1 800 kronor. När du lämnar bilen ska den vara låst med ratt- eller växelspakslås och nyckeln ska förvaras aktsamt så att obehöriga inte kommer åt den. I annat fall minskar ersättningen med 10 procent, lägst 6 000 kronor.

Viktiga begränsningar vid stöld

För viss egendom finns det speciella ersättnings- och självriskregler, hit räknas till exempel ljudanläggningar och kommunikationsutrustning. Dessa ersätter Länsförsäkringar med högst 1/2 prisbasbelopp. Självrisken är 1 800 kronor. Om däcken och fälgarna blir stulna och de saknar hjulbultar begränsar dem ersättningen till högst 20 000 kronor. Om din bil är utrustad med extraljus ersätter Länsförsäkringar dessa med högst 20 000 kronor. Begränsningen gäller inte om hela bilen blir stulen. Självrisken är 1 800 kronor.

Ingen självrisk

Om din bil blir stulen när den är utrustad med en av Länsförsäkringars godkända

spårningsutrustning som är aktiverad, slipper du stöldsjälvrisken helt.

Assistans och räddning

Om din bil råkat ut för ett driftstopp, blivit stulet eller skadats under färd eller resa får du:

 • assistans vid bärgning och bogsering till närmast lämpliga verkstad. Det gäller även för bagage, tillkopplat släp eller husvagn.

Du kan även få:

 • transport av bilen till hemorten om händelsen sker utomlands
 • ersättning för hemtransport eller vidare färd till resmålet av förare och passagerare

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar Länsförsäkringar hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Du får även assistans om driftstoppet orsakats av att du förlorat eller skadat bilens nyckel, om nyckeln blivit inlåst i bilen eller om driftsstoppet orsakats av att drivmedlet är slut. Däremot inte om driftstoppet sker under en tävling. Självrisken är 1 500 kronor. Behöver du assistans ring 020-59 00 00, Länsförsäkringars larmcentral har öppet dygnet runt. Om du har behov av assistans utomlands ska du kontakta Länsförsäkringar Skadejour, tel +46 8 670 40 00 eller ditt länsförsäkringsbolag.

Rättsskydd

Bilens ägare eller den som kör bilen kan få betalt för ombuds- eller advokatkostnader och rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Självrisken är 20 procent av kostnaderna och lägst 1 000 kronor. Länsförsäkringar betalar upp till 240 000 kronor, varav högst 40 000 kronor för utrednings- och vittneskostnader. Du kan aldrig få ersättning vid brottmål som grov vårdslöshet, rattfylleri eller olovlig körning.

Maskinskada och elektronikskydd

Den här delen av försäkringen gäller för bilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet. Om maskinskadeskyddet gäller för din bil får du betalt för skador som påverkar bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring. Med elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information.

Försäkringen gäller inte för skador under tävlingskörning. Självrisken är indelad i tre nivåer efter hur långt bilen har körts. Självrisken är 3 000 kronor om bilen körts upp till 60 000 kilometer, 5 000 kronor om bilen körts upp till 100 000 kilometer och 7 000 kronor om bilen körts mer än 100 000 kilometer.

Allrisk

Länsförsäkringar betalar vissa plötsliga och oförutsedda skador. Självrisken är 1 000 kronor. Tankar du fel drivmedel kan du få ersättning för en sanering med upp till 6 000 kronor. Samma ersättning gäller också vid förlust av eller för en skadad bilnyckel. Om du råkar skada inredningen i bilen gäller försäkringen för bilar som är högst åtta år gamla.

Viktiga begränsningar för allrisk

Länsförsäkringar ersätter fast monterad utrustning som till exempel ljudanläggning och kommunikationsutrustning med upp till ett 1/2 prisbasbelopp. Begränsningen gäller inte för fabriksmonterad originalutrustning.

Kris

Om du till exempel efter en trafikolycka hamnar i en krissituation, får du betalt för behandling hos psykolog. Ersättningen gäller för högst 10 behandlingar för varje försäkrad person. Du kan också få ersättning för juridisk rådgivning. Försäkringen har ingen självrisk.

Helförsäkring

Med en helförsäkring får du allt det skydd som finns i halvförsäkringen plus skydd för vagnskada.

Vagnskada

Med vagnskadeskyddet får du betalt för skador på din egen bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du får också ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse och vid skadegörelse. Till sådana skador räknas bland annat kollision, dikeskörning och skador när bilen transporteras på tåg eller båt. Om du kör din bil trots att den har körförbud kan du få en lägre ersättning eller ingen ersättning alls. Försäkringen gäller inte under tävlingskörning. Självrisken för vagnskadeskyddet är 5 000 kronor. Är föraren yngre än 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor. Den extra självrisken tas inte ut om du är ägare till fordonet. Har du vagnskadeskyddet och råkar ut för en kollision behöver du bara kontakta Länsförsäkringar så sköter de alla kontakter med övriga inblandade parter. Det gör de oavsett vem som orsakat olyckan.

Vagnskadegaranti

Nya bilar säljs ofta med en treårig vagnskadegaranti och den motsvarar i stora delar vårt vagnskadeskydd. När garantin upphör har bilen i allmänhet ett så högt värde att du bör köpa en helförsäkring där vagnskadeskyddet ingår.

Om garantin tar slut under avtalsperioden går en vagnskadeförsäkring in på automatik till dess att Carplus-avtalet upphör. Detta ordnas av Länsförsäkringar.

Tilläggsförsäkringen MER

Den här tilläggsförsäkringen är bland annat till för dig som alltid måste ha tillgång till bil. Om din bil till exempel går sönder eller blir stulen betalar MER-försäkringen 75 procent av kostnaden för en hyrbil. Du får behålla hyrbilen under reparationstiden men högst i 60 dagar. Behöver du inte hyrbil hela reparationstiden kan du istället välja en kontant ersättning på 100 kronor per dag. Det går också att växla mellan kontant ersättning och hyrbil. Du kan till exempel ta ut kontant ersättning i fem dagar och sedan hyra en bil över helgen.

Fullständiga villkor kan du få genom att kontakta Länsförsäkringar eller läsa mer på www.lansforsakringar.se

Skador vid krock med djur

Om du krockat med ett djur eller om någon vandaliserat bilen, betalar försäkringen skadorna. Självrisken är i dessa fall 1 000 kronor. Sådana här skador ersätter Länsförsäkringar i och för sig också om du har en helförsäkring eller har en vagnskadegaranti, men i båda fallen är självrisken högre och du har heller ingen rätt till hyrbil.

Begränsningar i din försäkring

I din försäkring kan det finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet. Det finns aktsamhetskrav som du måste känna till och följa för att din försäkring ska gälla fullt ut. Läs mer i det fullständiga villkoret som du hittar på Länsförsäkringars webbplats.

Villkor

Det är alltid det fullständiga villkorets text som ligger till grund för avtalet. Villkoret hittar du på Länsförsäkringars webbplats eller kontakta Länsförsäkringar så skickar dem det till dig. Det framgår av villkoret och försäkringsinformationen vilka delar och självrisker som ingår i avtalet.

 

Villkor, avtal om Service enligt servicebok och hjulskifte

 1. Det åligger hyrestagaren att boka in och utföra service enligt tillverkarens service rekommendationer, utebliven eller felaktigt utförd service resulterar i att garantier upphör att gälla. Detta medför extra kostnader och värdeminsking för leverantör/hyresgivare och en debitering av 20 000 kr kommer att ske.
 2. Hyrestagaren kan enbart lämna in bilen för service och reparationer till levererande återförsäljare eller annan auktoriserad verkstad som anvisats av levererad återförsäljare.
 3. Vid varje bokning och inför Servicetillfälle skall hyrestagaren uppvisa värdebevis för service.
 4. Avtalet berättigar till hjulskifte inför varje vår och höst om hyrestagaren valt att välja Vinterhjul från Carplus. Vid bokning och utförande av hjulskifte hos levererande återförsäljare skall hyrestagaren uppvisa värdebevis att tjänsten ingår.

Villkor, bedömning Normalt-/ Onormalt slitage

Viktigt under avtalstiden, Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Service enligt servicebok skall vara utförd vid inspektion inför återlämning samt dokumenterad enligt tillverkarens bestämmelser.

Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering för körda mil utöver avtalad körsträcka.

Normalt slitage & Onormalt slitage

Nedan är generella exempel på normalt och acceptabelt slitage förenliga med ålder och kör-sträcka av bilen. Här beskrivs även onormalt och ej acceptabelt slitage som debiteras utöver leasingavgiften.

Kaross, stötfångare och lack

Normalt och acceptabelt slitage

 • Stenskott på motorhuv och front, förenliga med ålder och körsträcka av bilen.
 • Repor som kan poleras bort.
 • Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak.
 • Mindre bucklor förenliga med ålder och kör- sträcka av bilen (max 1 st per karossdel ”slag- bucklor”) som kan åtgärdas utan omlackering.

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende.
 • Repor tillräckligt djupt för att nå underliggande metall eller plastmaterial.
 • Lackering som inte är fackmannamässigt utfört.
 • Reparationer som inte är fackmannamässigt utförda.

Glas

Normalt och acceptabelt slitage

 • Mindre märken i glas (”vita prickar”) som inte är i siktfält.

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Stenskott med tecken på sprickbildning
 • Repor och sprickor i glas

Däck och fälg

Normalt och acceptabelt slitage

 • Minst 4 mm mönsterdjup på både sommar- och 5 mm på vinterhjul, inklusive ev reservhjul
 • Märken på fälgar som är mindre än 4 mm

 Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Ojämnt eller onormalt däckslitage. Skär- eller klämskador på däckets sidor från t ex trottoar- kanten.
 • Mindre än 4 mm respektive 5 mm mönsterdjup, inklusive reservhjul.
 • Regummerade eller olika däck.
 • Sprickor eller ojämnheter i fälgen
 • Kantstött fälg som kräver reparation och lackering.

 Inredning

Normalt och acceptabelt slitage

 • Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel etc
 • Reparationer fackmannamässigt utfört

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Saknad utrustning t ex insynsskydd, skydds- mattor etc.
 • Rökning i bil.
 • Icke-standard ”handsfree-satser” eller skador orsakade av att sådana borttages.
 • Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage

Service och underhåll

Normalt och acceptabelt slitage

 • Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet av auktoriserad verkstad och enligt tillverkarens rekommendationer.

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Arbete utfört av icke auktoriserad verkstad.
 • Ofullständig servicebok.
 • Mindre än 5 000 km kvar till nästa servicetillfälle
 • Service ej utförd inom rätt tid vilket innebär att motorgaranti inte längre gäller
 • Bilen är inte servad i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

 Viktigt inför återlämnandet

Boka i god tid en dag och tidpunkt för återlämning och besiktning av er privatleasingbil hos den levererande återförsäljaren. Inför den besiktning som sker c.a 2 veckor innan Leasingavtalet upphör är det viktigt att tänka på:

 • Vid inspektion och inför att du återlämnar din Carplus bil ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
 • Service enligt servicebok skall vara utförd vid inspektion inför återlämning samt dokumenterad enligt tillverkarens bestämmelser. Utebliven eller felaktigt utförd service resulterar i att garantier upphör gälla, detta medför extra kostnader och värdeminskning för leverantör/leasinggivare och en debitering av 20 000:- kommer att ske.
 • Att fordonshandlingar finns tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.)
 • All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
 • Eventuella dekaler, klistermärken eller logo-typer skall avlägsnas innan återlämnandet.
 • Om eventuell skadeanmälan saknas vid återlämnandet kommer hyrestagaren av bilen att debiteras hela kostnaden för reparationerna.

När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport. Den anger de skador som har konstaterats vilka inte är att hänföra till normalt slitage och kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas. Länsförsäkringar använder försäkringsbolagens CABAS-system för prissättning av eventuella skador för att du skall känna dig trygg i att få en objektiv och rättvis prissättning.

Villkor, Allmänna villkor Carplus Privathyra via DNB Finans

1. Bakgrund. Detta avtal avser privatleasing av ett fordon. Privatleasing innebär att Leasegivaren äger fordonet och Leasetagaren har rätt att använda fordonet. Den part som fordonet beställts hos kallas i detta avtal för leverantör. Rätten att använda fordonet gäller från den dag som fordonet hämtas ut hos leverantören och upphör vid slutet på den leasingperiod som anges på kontraktssidan. Leasetagaren, som brukare av fordonet, har i enlighet med var tid gällande lagstiftning samma ansvar och skyldigheter som om denne ägt fordonet, exempelvis för att hålla fordonet försäkrat, ansvar för skada och skyldighet att betala skatter och avgifter.

2. Fordonets brukande. Fordonet, som är Leasegivarens egendom, får endast brukas av Leasetagaren eller för dennes räkning och ej av annan person än den som innehar giltigt körkort och i övrigt är lämplig som förare. Leasetagaren bär gentemot Leasegivaren fulla ansvaret för förarens handlande och för att föraren har giltigt körkort. För färd utom Norden krävs Leasegivarens skriftliga medgivande. Fordonet får inte användas utanför Sveriges gränser av annan än förare som är folkbokförd i Sverige. Fordonet får ej användas i tävlingssammanhang eller i kommersiellt syfte. Leasetagaren får inte utföra förändringar eller påbyggnader på fordonet. Leasetagaren ansvarar för att gällande bestämmelser rörande fordonets utrustning och brukande iakttages, ävensom att gällande parkeringsföreskrifter och trafikregler iakttages. Vidare förbinder sig Leasetagaren att inte använda fordonet mot gällande garantibestämmelser och/eller försäkringsbestämmelser. Leasetagaren har rätt att under leasetiden begära en höjning av angiven avtalad körsträcka inom ramen för de milintervall som Leasegivaren vid var tid tillämpar. En höjning av körsträckan kommer att påverka leasingavgiften. Vidare debiteras Leasetagaren den administrationsavgift som Leasegivaren vid var tid tillämpar vid en höjning av körsträckan. Det är vid straffansvar enligt gällande lag förbjudet för Leasetagaren att försälja, pantsätta, avhända sig eller eljest förfoga över fordonet eller del därav. Leasetagaren är ansvarig gentemot Leasegivaren för de ekonomiska påföljder som kan drabba Leasegivaren, i dennes egenskap av ägare till fordonet, på grund av att Leasetagaren överträtt gällande trafik-och/eller parkeringsbestämmelser.

3. Service, reparationer och underhåll. Det åligger Leasetagaren att sköta fordonet i enlighet med de instruktioner och anvisningar som ges i instruktions- och/eller serviceboken samt även i övrigt vårda och underhålla fordonet så att det är i gott skick. Om Leasetagaren inte sköter fordonet och tillser att det genomgår service i enlighet med vid var tid gällande instruktioner och rekommendationer är Leasetagaren skyldig att ersätta Leasegivaren för eventuell skada eller förlust som uppkommer för Leasegivaren till följd av detta. Det åligger Leasetagaren att begränsa eventuella skador på fordonet. Fordonet får ej målas, påföras stripes eller påföras utrustning eller annat material. Leasetagaren är ersättningsskyldig för samtliga kostnader som Leasegivaren kan ha för att återställa fordonet i dess normala skick. Leasegivaren eller ombud för denne äger rätt att när som helst under leasetiden besiktiga fordonet om Leasegivaren har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Reparationer och underhåll skall i första hand utföras vid leverantörens verkstad eller sådan verkstad som leverantören anvisar i enlighet med biltillverkarens rekommendationer. Om fel eller skada på fordonet uppkommer under leasetiden skall Leasetagaren omedelbart underrätta leverantören om detta och av denne inhämta instruktioner om vilka åtgärder som skall vidtagas, om reparationen inte omfattas av eventuell garanti eller underhållsservice. I leasingavgiften ingår t ex inte drivmedel, fordonsskatt, trängselavgift, tvätt och underhåll av kaross, invändig klädvård, underhåll av lackering, glasskador, rostskydd (utöver vad som ingår i eventuell garanti), lack och plåtskador, reparation/underhåll av tillbehör och extra utrustning som inte upptagits i fordonsspecifikationen, olja, glykol, glödlampor, torkarblad, säkringar och liknande, kostnader för försäkringsskador eller för reparationer som beror på olyckshändelse, underlåtenhet, eller vårdslöshet eller försummat underhåll av Leasetagaren eller därmed jämförliga åtgärder och reparationer. Leasetagaren svarar även för byte och förvaring av extra hjuluppsättning samt reparation av punktering.

4. Försäkringar, tecknad av Leasetagaren. Leasetagaren skall, om inte annat skriftligen överenskommits med Leasegivaren, teckna och på egen bekostnad vidmakthålla fullständigt försäkringsskydd för fordonet med lägsta självriskalternativ genom bland annat trafik- och vagnskadeförsäkring (om vagnskadegaranti inte gäller eller från och med vagnskadegarantin upphör att gälla under leasetiden), delkaskoförsäkring (brand-, stöld-, glas- och maskinförsäkring) samt försäkring för bilräddning och rättsskyddsförsäkring för förare i trafikmål. Kopior på de bevis över de försäkringar som är tecknade skall på Leasegivarens anfordran sändas till Leasegivaren. Vid uppkommen skada skall Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och till försäkringsgivaren sända (i) skriftlig skadeanmälan med kopia på anmälan till Leasegivaren och (ii) underrättelse om Leasegivarens äganderätt till fordonet. Den rätt till försäkringsbelopp eller annan ersättning som kan komma att betalas p.g.a. uppkommen skada på fordonet under leasetiden, överlåtets härmed till Leasegivaren. Leasegivaren är därmed ensam berättigad att utkvittera dessa medel. När ansvar för uppkommen skada föreligger skall Leasetagaren själv svara för självrisken samt ersätta Leasegivaren för skada för vilken försäkringarna inte lämnar täckning. Om Leasetagaren inte tecknar försäkringsskydd enligt denna punkt äger Leasegivaren rätt att teckna motsvarande försäkringsskydd på Leasetagarens bekostnad.

5. Försäkringar som ingår i avtalet. I det fall Leasetagaren och Leasegivaren enligt detta avtal skriftligen överenskommit att försäkring skall ingå i leasingavgiften gäller följande. Leasegivaren bestämmer vilka försäkringar som skall ingå i avtalet. I avtalet skall ingå försäkring enligt följande:

 • Trafikförsäkring.
 • Vagnskadeförsäkring, om vagnskadegaranti ej gäller för fordonet eller i den mån vagnskadegarantin upphör under leasingtiden.
 • Brand-, stöld-, glas- och maskinförsäkring, dvs. delkasko.
 • Bilräddning.
 • Rättsskydd för förare i trafikmål.

I avtalet skall även ingå annan försäkring som Leasegivaren föreskriver. För försäkringen gäller de i försäkringen angivna allmänna och eventuellt särskilda villkoren. Leasetagaren svarar för kostnaden för självrisker samt eventuella merkostnader för ersättningsfordon. Vid försäkringsfall skall Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och leverantören samt inge skriftlig skadeanmälan på försäkringsbolagets formulär. Vid stöld och skadegörelse skall alltid polisanmälan göras av Leasetagaren. Leasetagaren skall erlägga betalning för förfallande leasingavgifter fram t o m månaden för ingivande av skadeanmälan samt underrättelse härom till Leasegivaren. Leasetagaren eller föraren skall inte påtaga sig ansvar för inträffad skada innan Leasegivaren underrättats. Leasetagaren är gentemot Leasegivaren ansvarig för att fordonet inte skadas eller förkommer under leasetiden. Leasetagaren förbinder sig att ersätta Leasegivaren för sådan skada som till följd av vållande eller på grund av att Leasetagaren brustit i annat avseende ej täcks av tillämplig försäkring, för kostnad som inte ersätts av försäkring samt skadestånd som kan avkrävas Leasegivaren som ägare av fordonet och som inte omfattas av försäkring. Leasetagaren är skyldig att om skada inträffar eller hotar att inträffa försöka hindra och begränsa skadan. Vid försäkringsfall, där försäkringsbolaget bedömer att reparation inte skall ske, skall försäkringsersättning betalas direkt till Leasegivaren, varvid avtalet upphör att gälla. Leasetagaren skall i sådant fall förutom självrisken till Leasegivaren erlägga avtalad övermilskostnad för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad samt kostnader för skador, fel och brister som fordonet är behäftat med vid återlämnandet och som Leasetagaren skall svara för enligt detta avtal. Vid underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt ovan kan Leasetagaren bli ansvarig gentemot Leasegivaren för uppkommen skada.

6. Kontrollbesiktning. Leasetagaren skall på eget initiativ utföra kontrollbesiktning av fordonet enligt lag hos ackrediterat bilbesiktningsföretag. Kostnaden härför betalas av Leasetagaren.

7. Leverans, fel, brist, skada på eller förlust av fordonet. Beträffande leverans, leveranstid, eventuell garanti, service och andra villkor gäller detta avtals allmänna och särskilda villkor, bilagor samt eventuellt serviceavtal vilka Leasetagaren, leverantören och Leasegivaren har tagit del av och godkänt. Leasetagaren skall vid leveransen undersöka fordonet och utan dröjsmål reklamera fel eller brist till leverantören eller till sådan verkstad som leverantören anvisar i enlighet med biltillverkarens rekommendationer. Leasegivaren överlåter till Leasetagaren sin rätt hos leverantören, eller den leverantören utser, att begära avhjälpande på grund av fel eller brist i fordonet eller utebliven leverans. Leasegivaren svarar inte i något fall för fordonets prestanda eller lämplighet för det ändamål som Leasetagaren avser att använda fordonet för. Om det på fordonet uppkommit ett konstaterat fel (inkl. eventuellt garantifel) eller brist för vilket leverantören är ansvarig och fordonet på grund av detta fel eller denna brist inte går att bruka under en längre sammanlagd tid än sju (7) dagar från det att felet anmälts till leverantören och om leverantören under denna tid inte heller tillhandahållit en ersättningsbil till Leasetagaren har Leasetagaren rätt till en nedsättning av den månatliga leasingavgiften med en trettiondel (1/30) per dag under den tid stilleståndet varar. För det fall fordonet varit obrukbart mer än trettio (30) dagar i följd på grund av ett sådant fel och om Leasetagaren under denna tid inte heller haft tillgång till ersättningsbil har Leasetagaren rätt att häva detta avtal utan ytterligare kostnad. Leasetagaren är inte berättigad att innehålla eller göra avdrag på leasingavgiften på grund av fel eller brist i fordonet. Leasetagaren svarar oberoende av vållande för skada på eller förlust av fordonet. Leasetagaren skall betala ersättning som motsvarar kostnaden för att reparera skadan eller den värdeminskningen skadan eller förlust av fordonet medför till Leasegivaren, med avdrag för försäkringsersättning som mottagits av Leasegivaren. Skada på eller förlust av fordonet befriar inte Leasetagaren från förpliktelser enligt detta avtal, detta gäller även för de fall Leasetagaren inte kan bruka fordonet. Det åligger Leasetagaren att, oberoende av vållande, hålla Leasegivaren skadeslös i anledning av krav p.g.a. skador som genom fordonets användande, transport till eller från Leasetagaren eller på annat sätt kan ha förorsakats på sak, person eller förmögenhet.

8. Leasingavgifter, leasetid, ändring m.m. Leasingavgiften omfattar fordonet med extra utrustning enligt specifikation i avtalet eller i enlighet med leverantörens objektsbeskrivning. I leasingavgiften ingår inte avgift för omregistrering eller övriga kostnader annat än vad som anges i detta avtals allmänna villkor (se även punkt 3 ovan). Skatter eller avgifter i övrigt som under leasetiden debiteras Leasegivaren i dess egenskap av fordonsägare eller på grund av upplåtelsen av fordonet och som icke kunnat beaktas vid leasingavgiftens bestämmande enligt detta avtal skall berättiga Leasegivaren att av Leasetagaren erhålla motsvarande belopp vid anfordran. Leasingavgifterna förfaller till betalning kalendermånadsvis i förskott och skall vara Leasegivaren tillhanda senast första dagen i varje månad. Från och med dagen för faktisk leverans till den första dagen i den första leaseperioden utgår en trettiondels (1/30) månadsleasingavgift per dag som förfaller till betalning den första dagen i den första leaseperioden. Om Leasegivaren så påfordrar skall leasingavgiften erläggas genom autogiro. Leasetiden löper från och med dagen för faktisk leverans av leasingfordonet till och med utgången av den avslutande leaseperioden enligt detta avtal. Den första leasingavgiften infaller den första kalendermånaden efter dagen för faktisk leverans av leasingfordonet, varefter avtalet gäller under avtalad grundleasetid (antalet särskilt avtalade leaseperioder). Leasingavgiften, vilken bl.a. baseras på fordonets pris, är beräknad vid ränteläget den första dagen i den kalendermånad avtalet är utskrivet. Om räntan på den penningmarknad där Leasegivaren refinansierar sin verksamhet ändras, om Leasegivarens upplåningskostnader ändras eller om Leasegivarens kostnadsbild ändras som en följd av lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som Leasegivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften. En sådan anledning är bl.a. om Leasegivarens kostnader för kapitaltäckning skulle komma att ändras. Om räntan på den penningmarknad där Leasegivaren refinansierar sin verksamhet är/blir negativ äger Leasegivaren rätt att bibehålla leasingavgiften. För det fall det särskilt överenskommits att leasingavgiften skall vara fast, äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften om kostnaden för Leasegivarens refinansiering har förändrats med mer än 0,5%-enheter under tiden mellan avtalets utskriftsdatum och första leasingdag, eller om det motiveras av ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut eller kreditpolitisk åtgärd. Leasegivaren äger rätt att uttaga, vid var tid av denne tillämpade aviseringsavgifter och övriga administrativa avgifter.

9. Dröjsmål med betalning av leasingavgifterna m.m. Vid dröjsmål med betalning av leasingavgift eller annan ersättning utgår dröjsmålsränta med två (2) procent per månad på förfallet belopp. Leasegivaren äger rätt att uttaga lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift för varje utsänd påminnelse och varje utsänt inkassokrav. Avgifter utgår enligt de grunder Leasegivaren vid var tid tillämpar.

10. Förtida uppsägning. Leasetagaren har alltid rätt att säga upp avtalet i förtid. Leasegivaren har rätt att omedelbart säga upp avtalet och genast återtaga fordonet om någon av följande förutsättningar föreligger: a) Leasetagaren dröjer med erläggandet av leasingavgiften eller annan avgift mer än trettio (30) dagar efter förfallodagen, b) Leasetagaren vanvårdar fordonet eller vägrar Leasegivaren att besiktiga fordonet, c) Leasetagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs, avlider eller blir föremål för skuldsanering, eller d) Leasetagaren i övrigt grovt åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal. Om avtalet sägs upp i förtid enligt denna punkt 10 skall (oavsett om uppsägningen skett av Leasetagaren eller Leasegivaren) Leasetagaren utge ersättning till Leasegivaren enligt punkten 11 nedan.

11. Ersättning vid förtida uppsägning. Om avtalet sägs upp i förtid enligt punkten 10 ovan skall Leasetagaren till Leasegivaren betala dels samtliga förfallna obetalda leasingavgifter, jämte ränta därå enligt punkt 9 till dess full betalning skett, dels samtliga kostnader uppkomna i samband med ett eventuellt återtagande av fordonet. Leasetagaren skall vidare utge ersättning till Leasegivaren med anledning av att avtalet sagts upp i förtid och denna ersättning skall uppgå till fyrtio (40) % av summan av de kvarvarande ej förfallna leasingavgifterna för den återstående leasetiden, dock med ett lägsta ersättningsbelopp som motsvarar minst tre (3) månaders leasingavgift. Om den förtida uppsägningen av leasingavtalet sker innan leasetiden löpt i tolv (12) månader skall dock Leasetagaren erlägga hundra (100) % av samtliga leasingavgifter avseende tiden fram till och med leasetidens tolfte (12:e) månad och först avseende tiden från och med leasetidens trettonde (13:e) månad utgår ovan angiven ersättning om 40 % av kvarvarande ej förfallna leasingavgifter för den återstående leasetiden. Om den förtida uppsägning sker när det återstår tre (3) månader eller mindre av leasetiden skall Leasetagaren, oaktat vad som anges ovan, betala hundra (100) % av de kvarvarande ej förfallna leasingavgifterna för den återstående leasetiden. Om Leasegivaren efter upprättat testprotokoll konstaterar att fordonet, med hänsyn tagen till ålder och körsträcka, har utsatts för förändring eller förslitning som inte förutsatts eller om fordonet använts på annat sätt än vad som förutsatts av Leasegivaren vid avtalets ingående, skall Leasetagaren ersätta Leasegivaren med ett belopp motsvarande värdeminskningen. Dessutom utgår avtalad övermilskostnad för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad. Genomsnittlig körsträcka beräknas genom att avtalad körsträcka divideras med leasetiden.

12. Återlämnande, avräkning m.m. Vid leasetidens utgång/avtalets upphörande skall Leasetagaren på egen bekostnad omgående återlämna fordonet jämte extrautrustning till en av Leasegivaren anvisad plats (normalt till leverantören eller till en av leverantören anvisad plats). Då fordonet återlämnas skall det vara i normalt skick med hänsyn till normalt slitage. Vid återlämnandet skall genom leverantörens (eller sådan verkstad som leverantören anvisar) försorg upprättas testprotokoll utvisande fordonets skick. Om fordonet vid återlämnandet är behäftat med skador för vilka Leasetagaren enligt detta kontrakt skall svara, debiteras Leasetagaren av Leasegivaren reparationskostnader härför. Dessutom skall avräkningen ske enligt avtalet med avseende på övermil vilka debiteras Leasetagaren av Leasegivaren. Leasegivaren kan anvisa annan att debitera Leasetagaren kostnader för reparationer och övermil enligt denna punkt 12 samt ersättning enligt punkten 11 ovan. I händelse av att fordonet inte återlämnas på avtalad tid skall Leasetagaren ersätta Leasegivaren för de kostnader denne haft för att återställa fordonet till en plats där Leasegivaren kan ta fordonet i bruk samt den skada som Leasegivaren kan ha lidit med anledning av detta. Leasetagaren är skyldig att erlägga leasingavgift fram till dess att fordonet återlämnas. Det är vid straffansvar förbjudet att bruka fordonet efter leasetidens utgång.

13. Särskild annulleringsavgift. Om Leasetagaren, med Leasegivarens skriftliga medgivande, annullerar detta avtal under tiden från och med Leasetagarens underskrift av avtalet men innan leverans av fordonet skett, skall Leasetagaren till Leasegivaren erlägga hela kostnaden för avvecklingen av Leasegivarens mellanhavande med leverantören samt särskild annulleringsavgift om två (2) procent av fordonets inköpspris, dock lägst 3 000 kronor.

14. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter. Leasetagaren äger inte rätt att utan Leasegivarens samtycke till annan helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Vid överlåtelse utgår en avgift enligt de grunder Leasegivaren vid var tid tillämpar. Leasetagaren äger inte rätt att överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra det leasade fordonet. Leasegivaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det leasade fordonet, dock med förbehåll för Leasetagarens rätt. Leasetagaren skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Leasegivarens rättigheter, betala förfallna leasingavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Leasegivarens ställe.

15. Leasetagare och ev. medleasetagare. Leasetagaren är den som Leasegivaren i första hand kommer att tillställa avier avseende leasingavgifter och andra typer av meddelanden. Övrig ev. leasetagare benämns medleasetagare. Leasetagare respektive medleasetagare är gentemot Leasegivaren solidariskt ansvariga för förpliktelserna enligt detta avtal. Den som anges som Leasetagare i detta avtal skall vara behörig att i alla avseenden företräda medleasetagaren gentemot Leasegivaren i anledning av detta avtalsförhållande samt äga rätt att med bindande verkan för medleasetagaren träffa uppgörelser och mottaga och lämna meddelanden.

16. Särskilda villkor. Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts av bägge parter.

17. Utmätning m.m. Skulle utmätning ske hos Leasetagaren eller om Leasetagaren försätts i konkurs åligger det denna att omedelbart genom företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om Leasegivarens äganderätt. Leasegivaren har rätt att förse fordonet med skylt som utvisar ägaren.

18. Meddelande, adressändring m.m. Har meddelande som rör avtalet av Leasegivaren avsänts till Leasetagaren i rekommenderat brev under dennas i avtalet angivna adress eller den ändrade adress, som vid meddelandets avsändande var för Leasegivaren känd som ny adress, skall meddelandet anses ha kommit Leasetagaren tillhanda senast den tredje dagen efter avsändandet. Leasetagaren är skyldig att omedelbart meddela Leasegivaren eventuell adressändring. Leasegivaren äger rätt att dokumentera Leasetagarens kommunikation med Leasegivaren.

19. Force majeure samt begränsning av skadeersättning. Leasegivaren ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorhandling, epidemi, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Leasegivaren själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall skall ersättas av Leasegivaren endast i den mån vållande ligger Leasegivaren till last. Ersättning från Leasegivaren utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada, om inte Leasegivaren förfarit grovt oaktsamt/vårdslöst gentemot Leasetagaren.

19. Tvist m.m. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Information om kreditupplysningslagen

Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av DNB Bank.

Behandling av personuppgifter

DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende DNB:s behandling av personuppgifter, se DNB:s integritetspolicy på https://www.dnb.se/portalfront/dnb_se/AllmanaVillkor/Integritetspolicy.pdf

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndigheten för Leasegivarens verksamhet är Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo, Norge. Gällande avtalet är Konsumentverket tillsynsmyndighet, Box 48, 651 02 Karlstad

Tvisteprövning utanför domstol

Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet hos Leasegivaren som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig med begäran om rättelse direkt till Leasegivaren eller via brev till attn: Klagomålsansvarig, DNB Bank, filial Sverige, Box 3041, 105 88 Stockholm, eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-555 017 00. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.